Kan du søge hos os?

For at søge bolig gennem Agora, skal du overordnet opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være ung (18-35 år på opskrivningstidspunktet).
 • Du skal være i gang med eller snart starte på en godkendt uddannelse.

For at stå på Agoras ventelister og få tilbud, skal du:

 • oprette en profil på s.dk (det er kun tilladt at oprette én profil pr. person).
 • udfylde dine profiloplysninger (og løbende opdatere dem, så de altid er retvisende).
 • skrive dig op til boliger gennem Agora.
 • bekræfte dine opskrivninger og informationer månedligt.

Her på siden kan du læse om de generelle regler og betingelser for at kunne få bolig gennem Agora. Der kan derudover være særlige regler og undtagelser, som fx oplyses på de enkelte ejendomssider, hvor du også skriver dig op. Der kan også være særlige årsager til, at du ikke kan få en bestemt bolig, hvis du fx har gæld til et boligselskab.

Der er generelt lempeligere regler, når du søger bolig gennem Agora ifht. de andre indstillingsudvalg (CIU og RIU). Til gengæld kan der i højere grad være særregler eller undtagelser fra de overordnede regler på de enkelte ejendomme, ligesom boligerne ofte har en højere husleje end i CIU og RIU. Der er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne på de enkelte ejendomssider, før du skriver dig op.

Du kan tidligst søge ca. 3 måneder inden studiestart

Langt de fleste uddannelser starter efter sommerferien (efterårsstudiestart) eller i starten af året (forårsstudiestart).

Efterårsstudiestartere har adgang til ventelisten fra 1. juni (ca. tre måneder inden studiestart).

Forårsstudiestartere har adgang til ventelisten fra 1. november (ca. tre måneder inden studiestart).

De få uddannelser med studiestart på andre tider af året giver adgang fra tre måneder inden studiestart.

Hvis du ansøger tidligere, vil du ikke have glæde af den ekstra tid – du vil ikke kunne få boligtilbud før den ovenfor angivne dato, og den tid, du har stået på ventelisten inden, tæller ikke med og vil blive fjernet. Skriver du dig alligevel op før tid, skal du huske at bekræfte dine opskrivninger månedligt, så de ikke bliver slettet.

Selvom du ikke har fået endeligt svar om optagelse, kan du allerede skrive dig op ca. tre måneder inden studiestart. Hvis du ikke bliver optaget, skal du huske at ændre dine uddannelsesoplysninger på din profil. Du kan ikke regne med at blive boende i en bolig, du er blevet anvist til via Agora hvis du ikke bliver optaget.

Alder

Du skal være mellem 18-35 år ved starttidspunktet (eller evt. genopstarten) for opskrivningen. Det vil sige, at du skal skrive dig op og være aktiv boligsøgende, før du er fyldt 36 år. Starter du på en uddannelse, efter du er fyldt 36 år, kan du ikke længere få bolig gennem Agora.

Uddannelse

Din uddannelse skal være godkendt

Langt de fleste officielt anerkendte uddannelser er godkendte. Kan man fx få SU på uddannelsen, er den altid godkendt. Lærlinge, elever, grundskoleelever mv. i et offentligt anerkendt uddannelsesforløb er ligeledes godkendt.

Går du på en betalingsuddannelse (fx betalingsmasteruddannelser, private uddannelser, ejendomsmægler), eller har din uddannelse mere karakter af et arbejde (fx pædagogikum, uddannelsesstilling, advokatfuldmægtig), er den ikke godkendt. Udenlandske studerende, der betaler tuition eller lignende for at følge en dansk uddannelse, ligestilles dog med danske studerende på samme uddannelse.

Som ph.d.-studerende læser du ikke på en godkendt uddannelse, medmindre du samtidig er indskrevet på en kandidatuddannelse, da et ph.d.-forløb anses som en ansættelse og ikke som en uddannelse i lovens forstand.

Du skal have mindst tre måneders uddannelse tilbage

Du skal have mindst tre måneders uddannelse tilbage, når du flytter ind i en bolig.

Du skal være under uddannelse i hele din tid på ventelisten. Du mister retten til at stå på ventelisten, hvis du holder en pause i dit uddannelsesforløb og må derfor begynde forfra med opskrivninger og optjening af anciennitet, når du påbegynder uddannelse igen (pause over sommer/juleferien tæller dog ikke med).

Den eneste undtagelse hertil er, hvis det ikke er administrativt muligt at begynde på en naturligt efterfølgende uddannelse i det efterfølgende semester. Hvis du fx bliver bachelor i historie i januar, men først kan begynde på kandidaten i historie i september, kan du alligevel godt blive stående på ventelisterne.

Hvis du derimod i ovenstående eksempel vil skifte til at læse til lærer eller tage en kandidat i økonomi og først kan begynde i september, mister du din ret til at være på ventelisten og må skrive dig op igen, når du starter på din nye uddannelse.

Søger du alene eller med en anden?

Ansøgere med en medansøger og/eller barn har fortrinsret til boliger med mere end et værelse, og da ventelisterne som hovedregel er fyldt op, kan du derfor som eneansøger ikke søge boliger med mere end et værelse.

Søger du alene, kan du kun søge etværelsesboliger (medmindre andet fremgår eksplicit af ejendomssiden)

Søger du alene med barn/børn, kan du kun søge flerværelsesboliger, der tillader børn.

Søger du med en medansøger med eller uden barn, kan I kun søge flerværelsesboliger.

Hvis du er gravid, skal det kommende barn opføres under ‘Antal børn’ under ‘Min profil’, og du kan kun søge flerværelsesboliger, der tillader børn. Har du samkvemsret med et barn, der kommer til at overnatte hos dig noget af tiden, regnes barnet på lige fod med andre børn og skal ligeledes opføres.

Hvis du søger sammen med en medansøger

I kan søge flerværelsesboliger to personer sammen, hvis minimum én af jer opfylder Agoras krav. Det vil sige, at minimum én af jer skal være ung og under uddannelse.

Man kan godt søge etværelsesboliger alene, selvom man samtidig er skrevet op til flerværelsesboliger sammen med en medansøger. OBS! Tilbud på etværelsesboliger vil dog kun tælle for den person, der har skrevet sig op til boligen.

Når I har tilføjet hinanden som medansøgere, giver I dermed samtidig hinanden fuldmagt til at administrere jeres fælles ansøgninger på vegne af hinanden. I kan fx tilføje eller fjerne fælles opskrivninger og besvare boligtilbud på vegne af hinanden. I er bundet til hinandens valg i forhold til opskrivninger og beslutning om fx afslag/accept af tilbud.

I skal hver især huske at bekræfte jeres opskrivninger hver måned (se nedenfor). Der er ikke nok, at den ene bekræfter, også selvom det kun er den ene af jer, der er under uddannelse.

Bliver du anvist til en flerværelsesbolig sammen med en medansøger, kan du ikke regne med at overtage den alene eller med en anden person, hvis din medansøger vælger at springe fra.

Langt de fleste 2-værelses studieboliger er opført med tanke på et par og er derfor typisk uegnede til venner, der ikke ønsker at dele soveværelse.

Opskrivning til boliger

Du kan kun få tilbudt boliger, som du selv har skrevet dig op til. Når du afslår boligtilbud, har det konsekvenser (se nedenfor), så skriv dig kun op til de boliger, som du faktisk vil bo i.

Det er kun tilladt at oprette én profil på s.dk. Hvis du alligevel opretter flere profiler, risikerer du ikke at kunne modtage tilbud.

Der kan være særlige regler for de enkelte ejendomme. Det forventes, at du læser ejendomsbeskrivelsen, før du skriver dig op og har gjort dig bekendt med eventuelle særlige vilkår.

Vær særligt opmærksom på:

 • at økonomioplysningerne for boligerne ikke kan være helt præcise. Alle udgifter (og særligt forbrug) kan have ændret sig, siden vi sidst fik informationer om ejendommen fra boligudbyderen – og det kan være flere år siden, hvis boligen ikke har været ledig længe. Vi forsøger dog at give et så retvisende billede som muligt.
 • at størrelsen på boligerne er opgjort i bruttokvadratmeter og bl.a. omfatter eventuelle fællesområder, andel af adgangsforhold (trappe/repos) og andel af vægge. Bruttoarealet angiver altså et areal, der er markant større end gulvarealet inde i boligen (nettoarealet). Det er ikke unormalt, at boligens nettoareal kun udgør omkring halvdelen af bruttoarealet, hvis ejendommen fx har store fællesområder.

Oplysningerne om boliger og ejendomme på s.dk kommer fra boligudbyderne. Vi videregiver alle de oplysninger, vi modtager. Hvis du vil høre mere om de enkelte ejendomme eller have præciseret oplysninger om fx husleje eller størrelsen på boligerne, skal du henvende dig hos boligudbyderen. Boligudbyderen står altid angivet nederst i ejendomsbeskrivelsen

Du skal bekræfte dine opskrivninger og informationer hver måned

Du skal holde dine oplysninger opdaterede på din profil, så de altid er retvisende.

For at sikre, at dine boligønsker og profiloplysninger altid er aktuelle, skal du hver måned bekræfte dem via din profil. Det gælder også, selvom du er passiv på ventelisten eller på et udlandsophold. Det er dit eget ansvar at huske at bekræfte dine opskrivninger og informationer hver måned.

Det er ikke nok at logge ind på din profil hver måned. Du har først bekræftet, når du har trykket på knappen ”Bekræft opskrivninger”.

OBS: Har du ikke bekræftet opskrivningerne, risikerer du, at dine opskrivninger og din anciennitet bliver slettet.

Hvis du søger sammen med en medansøger, skal I begge bekræfte hver måned for ikke at miste jeres fælles opskrivninger, også selvom det kun er den ene af jer, der er under uddannelse.

Anciennitet

Boligerne anvises via ventelisten efter anciennitet. Din samlede anciennitet består af:

A: Hvor længe du har været aktivt boligsøgende (Anciennitet)
                                              +

B: Eventuel tillagt anciennitet (Fremrykning)

Din samlede anciennitet består således af din anciennitet og eventuelt fremrykning lagt sammen.

Din placering på ventelisten er baseret på din anciennitet sammenlignet med andre ansøgeres anciennitet. Når en bolig bliver ledig, sendes den i tilbud til de ansøgere, der er øverst på ventelisten til den specifikke bolig.

Din anciennitet gælder for hele Agora – ikke for de enkelte ventelister til boliger. Du starter således ikke bagerst i køen, når du skriver dig op til en ny bolig, men bliver indrangeret på ventelisten på baggrund af din generelle anciennitet hos Agora.

Er du skrevet op med en medansøger, er jeres placering på ventelisten baseret på den af jer, der har mest anciennitet.

Læs mere om beregning af placering på ventelisten og ventetider i ’Råd og vejledning’.

Fremrykning

Udover den anciennitet, du løbende optjener for at være aktiv boligsøgende (ventetid), kan du få tillagt ekstra anciennitet (fremrykning), hvis du er akut boligsøgende.

Transportafstand, børn, hjemmeboende (automatisk fremrykning)

Systemet beregner automatisk, om du er berettiget til en fremrykning på baggrund af transportafstanden til dit uddannelsessted, om du søger bolig med børn, og om du er hjemmeboende.

Du skal som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt for at få fremrykning på baggrund af disse forhold. Du kan dog blive bedt om at fremsende dokumentation.

Boligløs, midlertidig/opsagt bolig, ophørt samliv

Hvis du er boligløs eller har en midlertidig/opsagt bolig, skal du aktivt søge om fremrykning. Du kan ikke søge om fremrykning, hvis du har en bolig, men blot ønsker at flytte. Det er udgangspunktet for alle ansøgere.

Da en eventuel fremrykning til dig, vil rykke andre ansøgere tilbage på ventelisterne, kan vi kun tage udgangspunkt i dokumenterede forhold. Dokumentation skal uploades til din profil. Du kan læse mere om, hvordan du søger om fremrykning her.

Nedenfor gives eksempler på dokumentation i de mest typiske sager. Hvis din situation ikke er er dækket af disse eksempler, eller du ikke kan fremskaffe den efterspurgte dokumentation, må du selv finde alternative måder at dokumentere dine forhold på.

Hvis du er aktuelt hjemløs/boligløs, kan du uploade dokumentation for, at du officielt er registreret som boligløs. Dokumentationen kan fx være:

 • dit sundhedskort (med de sidste 4 cifre af cpr-nummeret skjult), hvoraf det fremgår, at du er registreret boligløs.
 • dokumentation for, at du overnatter på et midlertidigt botilbud, fx herberg eller krisecenter.

Hvis du bor i en midlertidig/opsagt bolig, kan du fx uploade:

A: Din midlertidige lejekontrakt/opsigelse (skal være underskrevet af udlejeren)

                                              og

B: En kopi af dit sundhedskort (med de sidste 4 cifre af cpr-nummeret skjult).

Du kan ikke få fremrykning, hvis du selv har opsagt din bolig.

Hvis du bliver boligløs ifm. ophørt samliv (du og din partner/samlever er gået fra hinanden), kan du fx uploade:

A: Skilsmissepapirer eller underskrevne erklæringer (med fakta) om ophørt samliv fra dig og din ekspartner.

                                              og

B: En kopi af begges sundhedskort (med de sidste 4 cifre af cpr-nummeret skjult).

Dokumentationen gælder som udgangspunkt for et halvt år, hvorefter du igen skal indsende dokumentation for, at du har et boligproblem. Du skal selvfølgelig rette din oplysninger, hvis du får en bolig, eller øvrige forhold ændres.

Du er ikke garanteret boligtilbud via Agora, når du får en fremrykning for dit boligproblem, men du har typisk gode chancer for at få tilbud, hvis du i øvrigt søger bredt. Du kan læse mere om ventetider her.

Aktiv/passiv boligsøgende

Du kan kun være aktivt boligsøgende og optjene anciennitet, når/hvis du opfylder Agoras betingelser for at stå på ventelisten og få boligtilbud.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du på din profil vælge, om du vil være aktivt boligsøgende (aktiv) og dermed gerne vil have boligtilbud, eller om du kun ønsker at stå på ventelisten, men ikke vil have boligtilbud (passiv).

Du optjener kun anciennitet hos Agora, når du er aktivt boligsøgende. Når du er passiv boligsøgende beholder du din optjente anciennitet, men optjener ikke yderligere anciennitet. Du kan dog ikke beholde din anciennitet fra tidligere ved at sætte dig passiv, hvis du i en periode ikke er berettiget til at stå på ventelisterne.

Hvis du søger sammen med en medansøger, skal I begge sætte jer passive, hvis I ikke vil have tilbud sammen.

Boligtilbud og konsekvenser

Du får boligtilbud, hvis du er blandt de øverste ansøgere på ventelisten, når en bolig, du står skrevet op til, bliver ledig.

Du kan få ét tilbud ad gangen fra Agora, bortset fra hvis du både søger bolig alene og med en anden. I det tilfælde kan du både få tilbud alene og som medansøger til en godkendt ansøger.

Når du får et boligtilbud, får du også besked via e-mail (du har selv ansvar for at tjekke dit spamfilter). Boligtilbud kommer altid med en svarfrist (typisk 4-6 dage). Svar på boligtilbud kan kun gives via din profil.

Hvis du ikke svarer inden fristen, tæller det som et afslag. Et manglende svar tæller også som et afslag, selvom du fx ikke opdagede tilbuddet, og det var din hensigt at acceptere det. Det er dit eget ansvar at holde øje med tilbud, og vi anbefaler derfor, at du løbende tjekker din profil på s.dk. Hvis du ikke vil risikere at modtage tilbud i en periode, fx pga. længerevarende ferie, indlæggelse el. lignende, kan du sætte dig som passiv boligsøgende.

Boligtilbud har konsekvenser for din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du kun skriver dig op til boliger, du reelt er interesseret i.

I de følgende afsnit kan du læse om konsekvenserne ved afslag og tildeling.

1. og 2. afslag: første og anden gang du afslår eller undlader at svare på et boligtilbud fra Agora.
Konsekvens: 4 ugers karantæne

3. afslag: tredje gang du afslår eller undlader at svare på et boligtilbud fra Agora.
Konsekvens: 4 ugers karantæne og nulstilling

Tildeling af bolig: når du accepterer et tilbud og bliver anvist til boligen
Konsekvens: Nulstilling

Konsekvenser ved boligtilbud gælder kun for det indstillingsudvalg, du har modtaget tilbuddet fra (Agora, RIU eller CIU). Konsekvenserne gælder for personen, så det er ikke muligt at undgå konsekvenser ved at oprette en ny profil.

1. og 2. afslag: Karantæne

Hvis du afslår et boligtilbud, får du karantæne i 4 uger, når tilbuddet er lukket. Du kan ikke modtage boligtilbud fra Agora i karantæneperioden (bortset fra det særlige tilfælde, hvor et tilbud kan baseres på din medansøger, som ikke selv er i karantæne).

Du beholder din optjente anciennitet efter 1. og 2. afslag, og optjener også anciennitet i karantæneperioden. Du skal med andre ord ikke starte forfra på ventelisterne efter 1. og 2. afslag.

Vi anbefaler, at du bruger karantæneperioden til at gå dine opskrivninger igennem og sørge for kun at være skrevet op til boliger, du faktisk vil bo i. Hvis du fx ikke ønsker at få tilbudt samme bolig igen, skal du selv fjerne din opskrivning hertil.

3. afslag: Karantæne og nulstilling

Afslår du sammenlagt tre boligtilbud, får du, udover 4 ugers karantæne, slettet din anciennitet og dine opskrivninger.

Du kan skrive dig op igen via din profil (hvis du stadig opfylder Agoras betingelser), men du starter forfra med at optjene anciennitet. Du starter med andre ord forfra på ventelisterne.

Det er vigtigt, at du afslår tilbuddet, hvis du ikke reelt er interesseret. Takker du alligevel ja til tilbuddet, men fortryder dit tilsagn, kan det bl.a. medføre:

 • at boligen går i tomgang
 • at andre boligløse studerende kommer til at vente længere på en bolig
 • ekstraudgifter ifm. forsinket genudlejning

Tildeling af bolig: Nulstilling

Boligtilbud bliver typisk sendt til flere ansøgere. Når tilbuddet afsluttes, bliver boligen tildelt den ansøger, som har mest anciennitet, blandt de ansøgere, der har accepteret tilbuddet.

Hvis du har accepteret tilbuddet, men det ikke er dig, der får boligen, kan du få nye tilbud, så snart tilbuddet er lukket. Det er ikke uset, at man skal igennem flere runder af tilbud, før man bliver anvist til en bolig.

Hvis du har accepteret tilbuddet og bliver tildelt boligen, så nulstilles din ansøgning hos Agora (også selvom du fortryder dit accept). Det indebærer, at dine opskrivninger og din anciennitet slettes. Du kan skrive dig op på ny (hvis du stadig opfylder Agoras betingelser), men du starter forfra med at optjene anciennitet. Du starter med andre ord forfra på ventelisterne.

Når du bliver tildelt en bolig, slutter din ansøgning hos Agora, og sagen overgår til boligudbyderen (fx UBSBOLIG). De står for den videre proces med lejekontrakt, studietjek, betaling af depositum/indskud osv. Alle henvendelser angående lejeforhold skal derfor ske til boligudbyderen, ikke til os Agora/s.dk.