For at måtte stå på ventelisten og for at få tilbud skal du:

 • Være ung (18-35 år i CIU/Agora og 17-35 år i RIU).
 • Være i gang med en godkendt uddannelse (se nedenfor).
 • Have mindst to semestres uddannelse foran dig ved opskrivning (gælder kun CIU og Agora).
 • Have mindst tre måneders uddannelse tilbage, når du flytter ind.
 • Ikke tjene mere end kr. 200.000 pr. voksen og kr. 40.000 pr. barn. (gælder kun CIU)

Hvis der er et krav, du ikke opfylder, så kan du ikke få bolig gennem CIU, RIU eller Agora.

Alder

Efter lovgivningen skal man være ung, hvilket man altid regnes som, hvis man ikke er fyldt 36 år på starttidspunktet (eller evt. genopstarten) for opskrivningen.
Hvis du ønsker at blive aktiv, før du fylder 18 år (17 år i RIU), skal du søge om konkret vurdering af, om du alligevel kan betragtes som ”ung” i lovens forstand. Det gør man på samme måde, som man søger dispensation (se nedenfor), med argumentation og evt. dokumentation for behov, evne og vilje til at flytte hjemmefra. Du kan i princippet også søge, hvis du er over 35 år, men imødekommelse gives kun meget sjældent og i helt særlige sager.
Hvis du er under 18 år, skal personen, som er juridisk ansvarlig for dig, være medunderskriver på lejekontrakten.

Godkendt uddannelse

I CIU er det et krav, at uddannelsesinstitutionen ligger i hovedstadsområdet (inkl. Roskilde). I RIU og Agora er der ikke noget krav om, hvor uddannelsen ligger.
Langt de fleste almindelige officielt anderkendte uddannelser er godkendte. Kan man fx få SU på uddannelsen, er den altid godkendt. Lærlinge, elever, grundskoleelever mv. i et offentligt anerkendt uddannelsesforløb er ligeledes godkendt.

Går du på en betalingsuddannelse (fx masteruddannelser, private uddannelser, ejendomsmægler), eller har din uddannelse mere karakter af et arbejde (fx pædagogikum, uddannelsesstilling, advokatfuldmægtig), er den ikke godkendt. Udenlandske studerende, der betaler tuition eller lignende for at følge en dansk uddannelse, ligestilles dog med danske studerende på samme uddannelse.

Som ph.d.-studerende læser du ikke på en godkendt uddannelse, medmindre du samtidig er indskrevet på en kandidatuddannelse, da et ph.d.-forløb anses som en ansættelse og ikke som en uddannelse i lovens forstand.

Især nyere, små og specielle uddannelser kan være atypiske. Er du derfor i tvivl, om din uddannelse er godkendt, så skriv dig alligevel på ventelisten. Så vil en medarbejder hos s.dk vurdere, om din uddannelse er godkendt.

I CIU skal du endvidere have mindst to semestre (et års studier) foran dig på opskrivningstidspunktet.

For både CIU, RIU og Agora gælder, at du skal være under uddannelse i hele din tid på ventelisten – hvis du fx tager et semester fri, mister du din ret til at være på ventelisten og må skrive dig op igen, når/hvis du starter på uddannelse igen.

Indkomst – OBS: gælder kun CIU

 • Hvis du søger alene, må du maksimalt tjene 200.000 kr. om året før skat for det gældende studieår.
 • Søger I flere sammen, må I tilsammen tjene 200.000 kr. pr. voksen og 40.000 kr. pr. barn i alt.
 • Lån betragtes ikke som indkomst og tæller derfor ikke med.

Mange ansøgere optages på ventelisten på forventning om optagelse på en af de godkendte uddannelser. Hvis du ikke bliver optaget, skal du huske at ændre dine data her på siden.

Langt de fleste uddannelser starter efter sommerferien (efterårsstudiestart) eller i starten af året (forårsstudiestart).

Efterårsstudiestartere har adgang til ventelisten fra 1. juni (ca. tre måneder inden studiestart).

Forårsstudiestartere har adgang til ventelisten fra 1. november (ca. tre måneder inden studiestart).

De få, atypiske uddannelser med anden studiestart giver adgang fra tre måneder inden studiestart.

Hvis du ansøger tidligere, vil du ikke have glæde af den ekstra tid – du vil ikke kunne få boligtilbud før den ovenfor angivne dato, og den tid, du har stået på ventelisten inden, tæller ikke med og vil blive fjernet.

 • Søger du alene, kan du kun søge 1-værelsesbolig.
 • Søger du alene med barn/børn, kan du kun søge 2-værelsesboliger (eller større).
 • Søger I som par med eller uden barn, kan I kun søge 2-værelsesboliger (eller større).
 • Er du gravid, regnes barnet på lige fod med andre børn og skal opføres under ‘Antal børn’ under ‘Min profil’.
 • Har du samkvemsret med et barn, der kommer til at overnatte hos dig noget af tiden, regnes barnet på lige fod med andre børn og skal opføres under ‘Antal børn’ under ‘Min profil’.

Der kan også være særlige regler for de enkelte ejendomme. Sørg for at tjekke, om der må bo børn, holdes husdyr eller lignende, inden du søger.

Husk, at du som ansøger selv vælger de boliger, du vil søge, så vælg kun de boliger, som du faktisk vil bo i. Efter 2 afslag mister du din anciennitet på ventelisten og kommer bagest i køen.

For at skrive dig på venteliste til vores boliger, skal du først oprette dig på mit.s.dk og udfylde alle de nødvendige oplysninger om dig, din uddannelse osv.

Søg efter de ejendomme, hvor du ønsker at blive skrevet op.

Hver ejendom præsenteres med faciliteter, placering med mere, og det er her, du kan vælge at skrive dig op.

Vær opmærksom på, at:

 • priserne ikke kan være helt præcise – alle udgifter (og særligt forbrug) kan have ændret sig, siden vi sidst fik informationer om ejendommen fra boligselskabet – og det kan være flere år siden. Vi forsøger dog at give et så retvisende billede som muligt.
 • størrelsen på boligerne er i henhold til BBR opgjort i bruttokvadratmeter, og omfatter bl.a. eventuelle fællesområder, andel af adgangsforhold (trappe/repos) og andel af vægge mod naboer og vægge mod det fri. Bruttoarealet angiver altså et areal, der er markant større end gulvarealet inde i boligen.
 • langt de fleste 2-værelsesboliger er opført med tanke på et par og derfor typisk er uegnede til to venner.

(Hvis du vil høre mere om ovenstående, end der fremgår af ejendomssiden, så kontakt boligselskabet/administrator, der er angivet på ejendomssiden.)

Husk at holde dine oplysninger opdaterede på profilen, så de altid er retvisende.

Aktiv/passiv boligsøgende

På din profil kan du markere, om du er aktivt boligsøgende (aktiv) og dermed gerne vil have boligtilbud, eller om du kun ønsker at stå på ventelisten, men ikke vil have boligtilbud (passiv).
Du optjener kun anciennitet på ventelisten, hvis du er aktivt boligsøgende.

Forny dine opskrivninger hver måned

For at sikre, at dine boligønsker og profiloplysninger altid er aktuelle, skal du hver måned bekræfte dem via din profil. Det gælder også, selvom du er passiv på ventelisten. Det er dit eget ansvar at sørge for at huske at bekræfte dine opskrivninger og informationer hver måned.

OBS: Har du ikke fornyet opskrivningerne, bliver dine opskrivninger og din anciennitet slettet.

Når du får et boligtilbud, får du også besked på e-mail. Svar på tilbuddet kan kun gives på mit.s.dk.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Når du får et tilbud om en bolig, som du giver et afslag på, har det nogle konsekvenser.

1. afslag: Karantæne

Når du afslår et tilbud, får du karantæne i 4 uger, efter tilbuddet er lukket, og du vil ikke modtage boligtilbud fra os i karantæneperioden.
Undlader du at svare på et tilbud, tæller det også som et afslag.
Du optjener fortsat anciennitet i karantæneperioden.

2. afslag: Mistet plads på ventelisten og karantæne

Afslår du/undlader du at svare på 2 boligtilbud, slettes din ventelisteanciennitet. Samtidig slettes du fra ventelisten og vil ikke modtage flere boligtilbud fra det pågældende indstillingsudvalg. Vær opmærksom på, at du også ved afslag nummer 2 får fire ugers karantæne.

Du kan skrive dig på ventelisten igen, men starter forfra på optjening af ventelisteanciennitet. Med andre ord kommer du bagerst i køen.

Husk at bruge den samme profil, hvis du skriver dig på ventelisten igen, det er nemmest for dig.

Når du siger ja og får bolig

Får du tildelt en bolig, nulstilles din ansøgning hos os. Du sættes automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud fra det pågældende indstillingsudvalg. Din ventelisteanciennitet bliver også slettet, når du får tildelt en bolig.

Vær opmærksom på, at vi ikke er et administrationsselskab. Det vil sige, at når du har fået en bolig på en af de ejendomme, vi indstiller til, overgår du til et af administrationsselskaberne, fx KAB eller fsb (se kontaktoplysninger på din lejekontrakt eller ejendomssiden på mit.s.dk).

Alle henvendelser angående boligen skal derfor ske til dit administrationsselskab, ikke til os.

Har du spørgsmål om fx

 • orlov fra studiet (i forbindelse med graviditet eller ved længerevarende sygdom),
 • muligheden for at fremleje din bolig (i forbindelse med udlandsophold eller praktik uden for København), eller
 • om du fortsat kan blive boende, hvis du efter kandidatgraden modtager et ph.d.-stipendium,

– skal du kontakte dit administrationsselskab, som kan hjælpe dig med spørgsmålene. Du skal altså ikke kontakte os.

Hvis du ikke får boligen tildelt efter et ”ja”, kan du få nye tilbud, så snart tilbuddet er lukket.

Vi lægger vægt på transportafstanden til dit uddannelsessted, nuværende boligforhold, børn m.m. Ancienniteten (hvor længe du har stået på venteliste) har naturligvis også betydning.

Vi vurderer hele tiden din aktuelle situation og din placering på ventelisten. Derfor kan du opleve at rykke op og ned på ventelisten afhængig af, hvordan din aktuelle boligsituation er.

Eksempel:

 • Du har meget langt til studiestedet og placeres derfor højt på ventelisten.
 • Du flytter herefter til en fremlejet bolig tæt på studiestedet og bliver derfor rykket længere ned på ventelisten.
 • Efterhånden som du kommer tættere på at fremlejeaftalen udløber, rykker du højere op på ventelisten igen (husk at uploade dokumentation).

Hvis du søger en bolig, der ligger længere væk fra din uddannelsesinstitution end din nuværende bolig, betragtes det ikke som et boligproblem.

 • Har du en midlertidig bolig (3-12 måneder tilbage af lejekontrakten), skal du uploade dokumentation til os.
 • Har din udlejer opsagt din bolig (0-3 måneder tilbage af lejekontrakten), skal du uploade dokumentation til os.
 • Har du et boligproblem i forbindelse med ophørt samliv, skal du uploade dokumentation til os.
 • Hvis du er boligløs, skal du skaffe en attest fra folkeregisteret i din kommune og uploade den.

Dokumentationen skal uploades med en kopi af dit gule sundhedskort/sygesikringsbevis, hvor du SKAL skjule de fire sidste cifre i dit CPR-nummer.

S.dk kan først tage stilling til dit boligproblem, når dokumentationen er modtaget. Husk også, at den uploadede dokumentation kun gælder for den pågældende adresse.

Dokumentationen gælder for et halvt år, hvorefter du skal indsende ny dokumentation for, at du fortsat har et boligproblem. Du skal selvfølgelig rette din ansøgning, hvis du får en bolig, eller hvis øvrige forhold ændres.

Vi har et dispensationsudvalg, der afgør, om en ansøger kan få dispensation. Det er derfor vigtigt, at du laver en dispensationsansøgning, der beskriver dine sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige forhold.

I CIU forventer vi, at du søger minimum 1.500 boliger og selv skriver en personlig ansøgning vedlagt støttebrev eller anden dokumentation, såfremt dette er relevant for din ansøgning, førend vi behandler din dispensationsansøgning.

Søger du kun i RIU, Agora eller kun toværelsesboliger, er der ikke krav om 1.500 søgte boliger, men der kan lægges vægt på, at du ikke kun har søgt meget få eller meget populære ejendomme.

Din dispensationsansøgning bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Hvis du ikke er mellem 18 og 35 år (17-35 år i RIU), kan du få en konkret vurdering af, om du alligevel opfylder lovgivningens ufravigelige krav om at være ”ung”. Det foregår efter samme procedure som dispensationer. Imødekommelse til 17-årige med særlige behov og velbegrundede ansøgninger gives ofte, øvrige imødekommelser er forholdsvis sjældne – særligt for gruppen over 35 år.

Dispensationsansøgninger, dokumentation og relevant korrespondance sendes lettest til info@ciu.dk eller info@riu-roskilde.dk. Hvis der er behov for brug af sikker mail, kan det ske HER. Ansøgernummer skal altid angives i emnefeltet.

Ventetider vil altid være estimater, så når vi skriver, hvor lang ventetid der er på en ejendom, er det et ca. tal, baseret på tidligere erfaringer. Det giver som regel en omtrentlig idé, men den reelle ventetid kan nogle gange være en helt anden.

Din ventetid afhænger primært af:

 1. Hvor længe du har stået aktiv på ventelisten (anciennitet)
 2. Din tillagte anciennitet (hvis du for eksempel bor langt fra din uddannelse eller har et barn som beskrevet ovenfor)
 3. Hvor længe andre har stået på samme venteliste
 4. Hvor mange der flytter ud af den enkelte ejendom (så der bliver værelser ledige)
 5. Hvor mange ansøgere over dig på ventelisten der slettes – for eksempel fordi de har fundet bolig et andet sted.

De to faktorer, der betyder mest for, hvor lang ventetiden er på den enkelte bolig, er:

 • Hvornår den nuværende beboer flytter ud. Det sker på alle tider af året, og vi har ingen mulighed for at vide, hvornår eller hvor mange, der vælger at flytte.
 • Hvor mange ansøgere foran dig på ventelisten fjernes fra listen, fordi de fx har fået bolig et andet sted.

Der er ejendomme, hvor vi ikke kan estimere ventetiden, det er typisk fordi ejendommen er ny, og vi derfor ikke har et tidligere mønster at gå ud fra, eller fordi der er for få boliger til, at der er et reelt tidligere udlejningsmønster.

Ventetiden er længst centralt i København (Indre By og brokvartererne). Her er ventetiden normalt ét til to år.

Ventetiden er kortest i fx Næstved, Brønshøj, Ballerup, Roskilde; her er det ofte muligt at få bolig på under seks måneder.

På forsiden af s.dk kan du se en liste over ejendomme, der aktuelt har kortere ventetid, og hvor det derfor typisk er muligt at få boligtilbud indenfor få uger.

Din placering på ventelisterne udregnes løbende på baggrund af din og andre ansøgeres samlede anciennitet. Din anciennitet udgøres af:
1. hvor længe du har været aktiv på ventelisten
2. eventuel tillagt anciennitet på baggrund af behovskriterier

Vi lægger vægt på transportafstanden til dit uddannelsessted, nuværende boligforhold, børn m.m. Du kan læse mere om fremrykning på ventelisterne her.

Du kan finde din placering på ventelisten til en specifik bolig nederst på siden, når du klikker ind på de enkelte ejendomme under ”Opskrivninger”.

Din placering på ventelisten er angivet med et bogstav. Bogstavet angiver, at din placering på ventelisten befinder sig inden for følgende interval:

A:                         1-10
B:                         11-40
C:                         41-100
D:                         101-200
E:                         201-400
F:                         401-1000
G:                        1001-

Vi kan ikke give dig yderligere oplysninger eller et præcist tal – heller ikke, hvis du ringer eller skriver til os.

Hvorfor ændrer min placering på ventelisterne sig?

På lang sigt vil du rykke frem på ventelisten, i takt med at din anciennitet øges. Du vil eksempelvis rykke frem, når ansøgere foran dig bliver fjernet fra ventelisten i forbindelse med tildeling af bolig, endt uddannelse, afslag af boligtilbud osv.

Det er dog helt almindeligt, at du på kort sigt rykker både frem og tilbage på ventelisterne, også selvom der ikke er sket ændringer på din ansøgning. Ventelisterne er dynamiske, og din placering justeres løbende ud fra din og andre ansøgeres anciennitet.

Når man for eksempel sætter sig passiv, modtager et boligtilbud eller er i karantæne, vil man midlertidigt ikke fremgå af ventelisterne. Når man sætter sig aktiv igen, eller kommer tilbage på ventelisterne efter endt tilbud eller karantæne, bliver man automatisk indrangeret ud fra sin anciennitet. Din placering på ventelisten vil således løbende blive justeret, i takt med at ansøgere indrangeres på ventelisten.

Vi vurderer løbende ansøgeres situation ud fra vores behovskriterier (læs mere her). Hvis vi rykker en ansøger frem på ventelisten, fordi vedkommende for eksempel er blevet opsagt fra sin nuværende bolig, kan du opleve at rykke tilbage på ventelisten.

Hvis du skriver dig op til en ny bolig, som du ikke har været skrevet op til før, vil du ikke nødvendigvis starte bagerst i køen. Du vil blive indrangeret på ventelisten ud fra din anciennitet. På samme måde kan en ansøger komme foran dig i køen, hvis vedkommende har mere anciennitet end dig.

Placeringen udregnes én gang dagligt og er dermed et øjebliksbillede. Hvis noget ændrer sig, vil du og vi først kunne se det i morgen.

Hvorfor falder min placering drastisk på en venteliste?

Hvis din placering på en venteliste falder drastisk, kan det skyldes, at du har skrevet dig op til en nyoprettet bolig. I takt med at flere ansøgere skriver sig op til boligen, vil jeres indbyrdes placering justeres ud fra jeres anciennitet. Ansøgere med mere anciennitet end dig vil således blive placeret foran dig, selvom du har skrevet dig på ventelisten til den specifikke bolig først.

Hvornår får jeg tilbudt en bolig?

Din ventelisteplacering er et udtryk for, hvor langt fremme du er på ventelisten til en bolig, men ikke hvornår du får tilbudt en bolig. Hvor lang tid der går, før du får tilbudt en bolig, afhænger af, hvornår boligerne bliver ledige og andre ansøgeres adfærd ift. boligtilbud (tildeling af bolig, karantæne, nulstilling ved afslag osv.).

Selvom du er i kategori A til en bolig (blandt de 10 første ansøgere), kan der gå måneder – eller år – før du modtager et tilbud på lige netop den bolig. De boliger, du kan skrive dig op til, er som udgangspunkt ikke ledige. Den nuværende beboer skal opsige/fraflytte boligen, før vi kan sende den i tilbud via ventelisten.

Omvendt kan du være heldig at modtage boligtilbud, selvom du ikke er i kategori A. Hvis ansøgerne foran dig får tilbudt/tildelt boliger andre steder, kan du modtage boligtilbud, selvom du for eksempel er i kategori D.